Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

W tym dziale znajdziesz rozwiązanie wszystkich problemów, które napotkasz podczas życia na Florydzie.
FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 3:34 am

2d. Why is texting one of the most dangerous of distracted driving behaviors?
Texting requires all three types of distraction, making it one of the most dangerous of distracted driving behaviors.** However, this is not the only cause of distracted driving. Other common distractions include:
• talking on a cell phone;
• watching an object, person, or event outside of the vehicle;
• reaching for an object;
• interacting
Dlaczego wysyłanie wiadomości tekstowych jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zachowań kierowcy?

Pisanie smsów kwalifikuje się do wszystkich trzech rodzajów rozproszenia, co sprawia, że ​​jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych zachowań kierowcy, ale nie jest to jedyna przyczyna rozproszenia. Inne powszechne rozproszenia obejmują:
• rozmowa przez komórkę;
• oglądanie obiektu, osoby lub zdarzenia poza pojazdem;
• sięgnięcie po coś;
• interakcja

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 3:44 am

2e. Can anyone drink and drive safely?
Drinking & Driving is Dangerous Alcohol reduces all of the important skills necessary to drive safely, such as judgment, reaction, vision, and concentration. Alcohol is absorbed into the lining of the stomach and then passes directly into the bloodstream and reaches your brain within minutes after consumption.

Czy ktoś może pić i jechać bezpiecznie?

Picie alkoholu i jazda jest niebezpiecznym alkohol zmniejsza wszystkie ważne umiejętności potrzebne do prowadzenia bezpiecznie,Alkohol powoduje utrate zdolności oceny, reakcji, wizji i koncentracji. Alkohol wchłania się do wyściółki żołądka, a następnie przechodzi bezpośrednio do krwiobiegu i dociera do mózgu w ciągu kilku minut po spożyciu.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 3:54 am

2f. Both your judgment and vision are affected after drinking alcohol. Which is affected first?
A person’s judgment is the first thing affected after drinking an alcoholic beverage. Even one drink of alcohol can affect your driving. Alcohol slows your reflexes and reaction time, reduces your ability to see clearly, and makes you less alert. You will have trouble judging distance, speed, and movement of other vehicles. You will also have trouble controlling your vehicle.

Do Not Drink and Drive!

• Before drinking, designate a sober driver.
• If you are the designated driver, do not drink. One drink is one too many.
• If you are impaired—and did not designate a driver—take a taxi, call a sober family member, or use public transportation to get home safely.
• Remember, friends don’t let friends drive drunk. If you know someone who is about to drive impaired, take their keys and help them get a safe ride home.
Zarówno twoja zdolność oceny sytuacji, jak i wizja mają wpływ po spożyciu alkoholu. Która dotyczy pierwszego?

Osłabienie oceny sytuacji jest pierwszą rzeczą dotkniętą po spożyciu alkoholowego napoju. Nawet jeden napój alkoholu może mieć wpływ na jazdę. Alkohol spowalnia odruch i czas reakcji, zmniejsza zdolność widzenia i sprawia, że ​​jestes mniej czujny. Będziesz miał kłopoty z oceną odległości, prędkości i ruchu innych pojazdów. Będziesz też miał problemy z kontrolą swojego pojazdu.

Piłeś nie jedź!

• Przed piciem należy wyznaczyć trzeźwego kierowcę.
• Jeśli jesteś wyznaczonym kierowcą, nie pij. Jeden drink jest o jeden za dużo.
• Jeśli piłeś - i nie wyznaczyłeś kierowce - weź taksówkę, zadzwoń do członka trzeźwego z rodziny lub skorzystaj ze środków transportu publicznego, aby bezpiecznie wrócić do domu.
• Pamiętaj, że przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom pić. Jeśli znasz kogoś, kto ma prowadzić jazdę po pijanemu, weź klucze i pomóż im bezpiecznie jechać do domu.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 4:04 am

3a. What can happen to you if you are in a crash and not wearing a seat belt?
Seat belts save lives, but only if worn correctly every time you are in a motor vehicle! You are far more likely to be killed in a crash if you are not wearing a seat belt.
Co może się zdarzyć, jeśli jesteś uczestnikiem wypadku i nie miałeś zapiętych pasów?


Pasy bezpieczeństwa ratują życie, ale tylko jeśli są noszone prawidłowo za każdym razem, gdy jesteś w pojeździe! Jesteś znacznie bardziej narażony na śmierć w wypadku, jeśli nie masz na sobie pasów bezpieczeństwa.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 4:14 am

3b. What age are children required to be in a car seat? In a car seat or booster seat?
Florida law requires that all drivers, all front seat passengers, and all passengers under the age of 18 wear seat belts.* Children under age 4 must be in a safety seat, and children ages 4 and 5 must be in either a safety seat or a booster seat. Drivers will be charged with a seat belt violation if any passenger under the age of 18 is not restrained with a seat belt or child restraint device. Passengers 18 years old or older will be charged with the violation if they fail to wear a seat belt when required by law.
W jakim wieku dzieci powinni być wożone w foteliku samochodowym? W foteliku samochodowym czy fotelu podniesionym?


Ustawa na Florydzie wymaga, aby wszyscy kierowcy, wszyscy pasażerowie na przednich fotelach i wszyscy pasażerowie poniżej 18 roku życia mieli na sobie pasy bezpieczeństwa. * Dzieci poniżej 4 roku życia muszą przebywać w foteliku, a dzieci w wieku 4 i 5 muszą znajdować się w fotelu bezpieczeństwa lub Siedzenie wspomagającego. Kierowcy zostaną obciążeni naruszeniem przepisów bezpieczeństwa, jeśli pasażer w wieku poniżej 18 lat nie będzie posiadał pasów lub dziecko nie będzie w foteliku. Pasażerowie 18 lat lub starsi zostaną obciążeni naruszeniem, jeśli nie będą mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 4:21 am

3c. If a law enforcement officer stops a vehicle and a front seat passenger (under 18 years old) is not wearing a safety belt, who will be charged with the seat belt violation?
If the passenger is 18 years of age or older and fails to wear a seatbelt when required by law, the passenger will be charged with the violation.
Jeśli oficer policji zatrzyma pojazd, a pasażer na przednim fotelu (poniżej 18 roku życia) nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa, kto zostanie obciążony mandatem?

Jeśli pasażer ma co najmniej 18 lat i nie chce założyć pasów bezpieczeństwa, jeśli jest to wymagane przez prawo, pasażer zostanie obciążony na naruszenie.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 4:24 am

4a. What does a single broken white line on the highway mean?

Single solid white line. Marks the right edge of the pavement.
Co oznacza pojedyncza przerywana biała linia na autostradzie?

Pojedyncza, biała linia. Oznacza prawą krawędź chodnika.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 4:29 am

4b. What does a double solid yellow line in the center of the highway mean? A double solid white line?
Double solid yellow lines. Vehicles moving in either direction must not cross these lines (unless turning left when it is safe to do so).
Double solid white lines. Crossing a double solid line is not allowed.
Co oznacza podwójna żółta linia w centrum autostrady?
Podwójna ciągła biała linia?

Podwójne ciągłe żółte linie - Pojazdy poruszające się w obu kierunkach nie mogą przekraczać tych linii (chyba że skręcamy w lewo, gdy jest to bezpieczne).
Podwójne ciągłe białe linie - Przekraczanie podwójnej linii stałej jest niedozwolone.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 4:39 am

4c. What does a solid yellow line to the right of the center line of the highway mean?
Solid yellow line to the right means that you may not pass a car. Assuming you are traveling in the right lane. once the line is no longer solid, but intermitent instead, then you may proceed to pass. WITH CAUTION!!!
Co oznacza ciągła żółta linia po prawej stronie środkowej linii autostrady?

Stała żółta linia na prawo oznacza, że ​​nie możesz wyprzedzać aut. Zakładając, że podróżujesz po właściwym pasie. Gdy linia nie jest już stała, ale przerywana, możesz wyprzedzać Z OSTROŻNOŚCIĄ!!!

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 4:45 am

4d. What do the colors of traffic signs indicate (red, orange, yellow, etc.)?
Red- Stop, Orange-construction,
yellow- general warning,
fluorescent yellow/green- emphasis on school crossing,
white-regulatory,
green- destination,
blue-hospital hotel bathroom,
brown- landmark park or museum
Obrazek
Obrazek
4d. Jakie są kolory znaków drogowych (czerwone, pomarańczowe, żółte, itd.)?

Czerwony - Stop,
Pomarańczowy - roboty drogowe,
żółto - ogólne ostrzeżenia,
fluorescencyjny żółty / zielony - nacisk na przejście szkoły,
białe - regulacje,
zielony - cel podróży,
niebieski - WC hotele szpitale,
brązowy - park lub muzeum

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość