Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

W tym dziale znajdziesz rozwiązanie wszystkich problemów, które napotkasz podczas życia na Florydzie.
ODPOWIEDZ
FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 11:50 pm

5f. What is the arm signal for a left turn? Right turn? Slow or stop?
Hand signals must be given from the left side of the vehicle.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Na Florydzie można używać sygnałów manualnych zamiast świetlnych.
Jakie jest sygnał skrętu w lewo?Jaki w prawo? Jaki jest sygnał zwalniania lub stopu?


Sygnalizujemy wystawiając lewą rękę za okno.
Skręt w prawo - lewa ręka do góry
skręt w lewo - lewa ręka wyprostowana w lewo
sygnalizacja zatrzymania lub zwalnianie - lewa ręka w dół
Ostatnio zmieniony pt lip 21, 2017 11:54 pm przez FloridaDriverLicense, łącznie zmieniany 1 raz.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 11:53 pm

5g. How long (distance) should you signal before making a left or right turn?
You must give a turn signal for at least 100 feet BEFORE you make your turn.
W jakiej odległości powinieneś zacząć sygnalizować zamiar skrętu w lewo lub w prawo?

Musisz sygnalizować zamiar skrętu na co najmniej 100 stóp przed skrętem.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 12:06 am

5h. When can you use a three-point turn? Where should you never make a three-point turn?

Obrazek

Sometimes you will need to turn around in a very small space. Use a three-point turn only if the road is too narrow for a U-turn and you can’t go around the block. To make a three-point turn:
1. Move as far right as possible, check traffic, and signal a left turn. Turn the steering wheel sharply to the left and move forward slowly. Stop at the curb.
2. Shift to reverse, turn your wheels sharply to the right, check traffic, and back your vehicle to the right curb.
3. Shift the vehicle into drive and pull forward carefully.

Never make a three-point turn or a U-turn on a curve, a hill, the highway, or where there is a sign that prohibits U-turns.

Kiedy możesz użyć trzypunktowego zawracania? Gdzie nie powinieneś robić trzypunktowego zawracania?

Czasami trzeba zawracać w bardzo małej przestrzeni. Używaj trzystopniowego zawracania wtedy, gdy droga jest zbyt wąska,i nie można zawrócić bez tego manewru.

Aby dokonać trzypunktowego zakrętu:
1. Przesuń się tak daleko, jak to tylko możliwe, sprawdź ruch i zrób ​​lewy obrót. Obróć kierownicę ostro w lewo i poruszaj się powoli. Zatrzymaj się przy krawężniku.
2. Przesuń do tyłu, obróć koła ostro w prawo, sprawdź ruch i z powrotem przejedz do prawej krawędzi.
3. Przesuń pojazd w strone drogi i ostrożnie przejedz do przodu.

Nigdy nie wykonuj trójpunktowego zakrętu lub zawracania na krzywej, wzgórzu, szosie lub tam, gdzie znajduje się znak, który uniemożliwia obrót.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 12:27 am

5i. What is an open intersection? When must you yield right-of-way?
An open intersection is one without traffic control signs or signals. When you enter an open intersection, you must yield the right-of-way if:
• a vehicle is already in the intersection;
• you enter or cross a state highway from a secondary road;
• you enter a paved road from an unpaved road; or
• you plan to make a left turn and a vehicle is approaching from the opposite direction.

When two cars enter an open intersection at the same time, the driver on the left must yield to the driver on the right.
Right-of-way rules tell you who goes first and who must wait in different conditions. The law says who must yield (give up) the right-of-way. Every driver, motorcyclist, moped rider, bicyclist, and pedestrian must do everything possible to avoid a crash.
Czym jest otwarte skrzyżowanie? Kiedy trzeba dać prawo-of-way?

Otwarte skrzyżowanie to inaczej skrzyżowanie bez znaków i sygnalizacji(skrzyżowanie niekontrolowane). Gdy wjedziesz w otwarte skrzyżowanie, musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom, jeśli:
• pojazd znajduje się już w punkcie przecięcia;
• wjezdzasz lub przekraczasz autostradę stanu z drogi drugorzędnej;
• wjedzasz na drogę utwardzoną z nieutwardzonej drogi; lub
• planujesz skręcić w lewo i pojazd zbliża się z przeciwnego kierunku.

Gdy dwa samochody wchodzą w otwarte skrzyżowanie w tym samym czasie, kierowca po lewej stronie musi ustąpić pierwszeństwo kierowcy po prawej.
Prawo mówi, kto musi ustąpić (zrezygnować) na drodze. Każdy kierowca, motocyklista, hulaj noga, rowerzysta i pieszy musaz zrobić wszystko, co możliwe, aby uniknąć katastrofy.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 12:43 am

5j. When may you drive in the left lane of a road with two lanes? With four lanes?
When overtaking or passing.
Kiedy można jechać na lewym pasie drogi o dwóch pasach ruchu? Z czterema pasami ruchu?

kiedy omijasz lub wyprzedzasz inny pojazd

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 12:59 am

5k. What does it mean if you see red reflectors on the lane lines facing you? What should you do?
Red reflectors on lane lines always mean you are facing traffic the wrong way and could have a head on collision.
• If you see red reflectors facing you on the lane lines, you are on the wrong side of the road. Turn around or get into the proper lane immediately!
• If you see red reflectors on the edge lines of the road, you are going the wrong way on an entrance or exit ramp. Pull over
Co to znaczy, jeśli widzisz czerwone odbłyśniki na liniach pasa? Co powinieneś zrobić?

Czerwone reflektory na liniach pasa ruchu zawsze oznaczają, że jesteś na niewłaściwej stronie w ruchu drogowym i możesz mieć kolizję.
• Jeśli widzisz czerwone odbłyśniki skierowane do ciebie na liniach pasów ruchu, jesteś po złej stronie drogi. Zawróć natychmiast lub wjedź na właściwy pas!
• Jeśli widzisz czerwone odbłyśniki na krawędziach drogi, jesteś po niewłaściwej stronie przy wjeździe lub wyjściu z rampy. Zjedź na pobocze

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 1:21 am

5l. What is the recommended safe following distance?
Rear-end collisions are almost always caused by drivers following too closely. Maintaining a large enough following distance (the space between you and the vehicle in front of you) greatly helps you to avoid a collision with the vehicle in front of you. The more distance between your vehicle and others, the more time you have to react. Keep a minimum following distance of four seconds during normal weather and traffic conditions. (Increase following distance during unusual weather or traffic conditions.)
Jaka jest zalecana bezpieczna odległość?

Zderzenia tylne są prawie zawsze spowodowane przez kierowców którzy są za blisko. Utrzymanie wystarczająco dużej odległości (przestrzeń między tobą a pojazdem przed tobą) znacznie ułatwia uniknięcie kolizji z pojazdem przed tobą. Im większa odległość między samochodem a innymi uczestnikami ruchu, tym więcej czasu masz na zareagowanie. Podczas normalnej pogody i ruchu drogowego należy zachować minimalną odległość wynoszącą cztery sekundy. (Zwiększyć odległość poniżej podczas nietypowych warunków pogodowych lub ruchu).

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 1:32 am

5m. When should you increase your following distance?
Increase your following distance
in these situations:

• Rain or when roads are wet.
• Low visibility—dusk, dawn,nighttime, fog, etc.
• When being passed (more space in front of your vehicle so the pass can be completed safely).
• Carrying a heavy load or pulling a trailer. (The extra weight makes it more difficult to stop quickly/steer correctly.)
• When stopped behind another vehicle on an incline; it may roll back before moving forward.
• When following:
◆ Motorcycles. The chances of a motorcyclist falling are greater on wet or gravel roads, or metal surfaces such as bridges.
You will need extra stopping/ steering distance to avoid hitting the bike/rider.
◆ Emergency vehicles. It is against the law to follow a fire truck responding to a fire alarm closer than 500 feet.
◆ Vehicles required to come to a stop at railroad crossings, such as city buses, school buses, and vehicles carrying hazardous materials.
◆ Vehicles with a blocked rear view. Drivers of trucks, buses, vans, or vehicles pulling trailers may not be able to see
your vehicle when you are directly behind them.
If your vehicle is being followed too closely, slow down and keep to the right.

Kiedy powinieneś zwiększyć swoją odległość?

• Gdy jest deszcz lub drogi są mokre.
• Niewielka widoczność - zmierzch, świt, noc, mgła itp.
• Podczas przejazdu (więcej miejsca przed samochodem, aby można było bezpiecznie przejść).
• Przewożenie ciężkiego ładunku lub ciągnięcie przyczepy. (Nadwaga utrudnia szybkie zatrzymywanie się).
• gdy zatrzymano się za innym pojazdem na nachyleniu; Może się stoczyć do tyłu przed ruszeniem do przodu.
• gdy jedziemy za:
◆ Motocykle. Szanse na upadek motocyklisty są większe na drogach mokrych lub żwirowych lub na metalowych powierzchniach, takich jak mosty.
Będziesz potrzebować dodatkowego dystansu / dystansu, aby uniknąć uderzenia w rower / rowerzyste.
◆ pojazdy uprzywilejowane. Niezgodne z prawem jest jazda za samochodem przeciwpożarowym odpowiadającym na alarm pożarowy, który znajduje się bliżej niż 500 stóp.
◆ Pojazdy wymagające zatrzymania się na przejściach kolejowych, takich jak autobusy miejskie, autobusy szkolne i pojazdy przewożące materiały niebezpieczne.
◆ Pojazdy z zablokowanym widokiem z tyłu. Kierowcy ciężarówek, autobusy, furgonów lub pojazdów ciągnących przyczepy mogą nie być w stanie zobaczyć
Twój pojazd, gdy jesteś za nimi bezpośrednio.
Obrazek
Jeśli samochód jest zbyt blisko, spowolnij i trzymaj się w prawej.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 1:39 am

5n. What are blind spots?
Blind spots are areas near the left and right rear corners of your vehicle that you can’t see in your rear-view mirrors or with your peripheral vision.

The larger the vehicle, the larger the blind spots. Large trucks and SUVs have blind spots close to the rear of the vehicle that cannot be seen in rear-view mirrors.
Jakie są martwe pola?

Martwe pola są obszarami w pobliżu lewego i prawego tylnego rogu pojazdu, którego nie można zobaczyć w lustrach wstecznych lub na peryferyjnej wizji.

Obrazek

Im większy pojazd, tym większe są martwe punkty. Większe ciężarówki i SUV mają ślepe punkty w pobliżu tylnej części pojazdu, których nie można zobaczyć w lusterkach wstecznych.
Ostatnio zmieniony sob lip 22, 2017 1:41 am przez FloridaDriverLicense, łącznie zmieniany 1 raz.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 1:41 am

5o. How do you check your blind spots when you are preparing to change lanes or turn?
Before you move to change lanes on a highway or to pass on any road, turn your head to make sure these areas are clear. Do not drive in someone else’s blind spot. Move forward or drop back so that the other driver can see you.
Jak sprawdzić martwe pola podczas przygotowywania się do zmiany pasa ruchu lub skrętu?

rzed przejściem do zmiany pasów ruchu na autostradzie lub przejechaniu na dowolną drogę, odwróć głowę, aby upewnić się, że te obszary są jasne. Nie jedź obo pojazdu w niewidomym miejscu. Przesuń się do przodu lub do tyłu, aby drugi kierowca mógł się z Tobą zobaczyć.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość